WYSIWYG Web Builder
O nas
Pomoc
Linki
Kontakt
Co robimy?
English
Wiedza

Więź łącząca dziecko z matką, ojcem, bliskimi
nie wygasa, gdy jest bieda, przemoc, niesprawiedliwość.
Nie musisz "uratować" całego świata...
Chrystus też wybrał "tylko" 12 uczniów, a to, co głosił i pokazywał całym swoim życiem dla tysięcy innych jest znane do dziś, czy ktoś w to wierzy czy nie.
Podobno alkoholicy i inni uzależnieni dowiadują się o swoim nałogu jako ostatni.
A co jeśli... przedawkujesz obojętność ?
Jeśli można cię kupić...
...można cię zużyć i wyrzucić.
DANE  REJESTROWE  FUNDACJI

Dane rejestrowe, data oficjalnego rozpoczęcia działalności, konto bankowe
O FUNDACJI

Historia - jak i dlaczego została założona, misja Fundacji, działania.
Wszystkie funkcje w zarządzie Fundacji (łącznie z funkcją prezesa) są wykonywane społecznie
i bez żadnego wynagrodzenia.
Każda złotówka wpłacona na konto Fundacji jest przeznaczona na cele statutowe - pożytku publicznego.


HISTORIA
Fundacja powstała w wyniku osobistego zetknięcia się założycieli z problemem prób samobójczych
i chęci pomocy w przypadkach kryzysów życiowych różnego rodzaju. Skupia ona wszystkich ludzi, którzy chcą profesjonalnie lub jako wolontariusze pomóc w naszej działalności.

Z pierwszym przypadkiem próby samobójczej zetknął się pomysłodawca Fundacji w 2001 roku.
Na początku samodzielnie próbował pomóc osobistym wsparciem, szybko jednak się okazało, że jest potrzebna natychmiastowa i interdyscyplinarna pomoc w szerokim zakresie (prawna, socjalna, medyczna, psychologiczna, w zdobyciu pracy).

Zaczęło się poszukiwanie źródeł możliwej pomocy, trafiliśmy przy okazji tych poszukiwań na wiele osób które były naszym zdaniem bezpośrednio przed podjęciem decyzji o odebraniu sobie życia, często wystarczył zwykły przyjacielski kontakt, drobna pomoc - nawet niematerialna, zainteresowanie, wsparcie, pomoc w szukaniu pracy lub miejsca zamieszkania, lekarza, psychologa itp., by osoby te wyszły z depresji i kryzysu życiowego.
     W ciągu kilkunastu lat liczba osób, która się z nami kontaktowała i potrzebowała pomocy wzrosła na tyle, że praca na zasadzie wolontariatu i prywatnej inicjatywy stała się niemożliwa,
a nie znaleźliśmy instytucji, która zajmuje się tym problemem globalnie i kompleksowo.
W związku z tym podjęliśmy starania o sformalizowanie naszej działalności, by móc zaoferować szerokie spektrum pomocy długoterminowej, środowiskowej i szybkiego reagowania - kierowanie
do sprawdzonych specjalistów, dysponowanie miejscami do tymczasowych noclegów (gdy problemy wynikają np. z przemocy bądź molestowania seksualnego w rodzinie), pomoc materialną,
w zdobywaniu pracy itd.

MISJA FUNDACJI
Badania dowodzą, że życzliwość, zainteresowanie drugą osobą, konkretna pomoc czasem w błahych dla nas sprawach, jest często ważniejsza w zapobieganiu samobójstwom, niż kontakt ze specjalistą zagrożonej osoby.
Chcemy pomagać w kryzysach życiowych różnego rodzaju, bedąc jednocześnie jak najlepiej przygotowanymi merytorycznie do zapobiegania zjawiskom samobójstw wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych, kierować do sprawdzonych specjalistów, prowadzić psychoedukację społeczeństwa.

Poszukujemy do współpracy osoby, które ze względu na swój światopogląd popierają to, co robimy
i chcą mieć wkład w zapobieganiu  samobójstwom, w pomocy ludziom w wychodzeniu z kryzysów życiowych, biedy i bezdomności, wykluczenia społecznego, którzy chcą tworzyć  przyjazny świat
dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.
początek strony
 
CELE STATUTOWE FUNDACJI

oraz sposoby realizacji celów, zasady działania (wyciąg ze statutu).
Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego i działania społecznie użyteczne w myśl obowiązujących ustaw o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, cały dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych.
Celem Fundacji jest:
1.
Współpraca z samorządami, instytucjami państwowymi i prywatnymi, urzędami, szpitalami, służbą zdrowia, organizacjami pomocowymi w celu profesjonalizacji pomocy medycznej
i społecznej w Polsce i na świecie oraz stworzeniu wysokich i jednolitych standardów działania.
2.
Upowszechnianie dostępu do profilaktyki zdrowotnej i społecznej.
3.
Koordynacja pomocy medycznej, psychologicznej, socjalnej i prawnej dla osób
będących w kryzysie emocjonalnym, zdrowotnym, społecznym i materialnym.
4.
Propagowanie ochrony środowiska naturalnego, ekologii, czystych źródeł energii, energii odnawialnej, nowoczesnych i przyjaznych człowiekowi i środowisku technologii, pozytywnego stylu życia.
5.
Aktywizacja zawodowa i społeczna bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach,  niepełnosprawnych, ubogich, osób i grup wykluczonych społecznie.
6.
Weryfikowanie i kontrola jakości pomocy medycznej, psychologicznej, społecznej
i prawnej w Polsce.
7.
Racjonalizacja prawa, praw autorskich, zwiększenie dostępu społeczeństwa do dóbr kulturalnych, cywilizacyjnych i pomocowych.
8.
Działalność naukowa, badawcza, edukacyjna, szkoleniowa mająca za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie działalności statutowej prowadzonej przez Fundację.
9.
Udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy w zakresie określonym przez Zarząd Fundacji.
10.
Wspieranie i propagowanie wolontariatu, nieodpłatnych świadczeń medycznych, psychologicznych, prawnych, socjalnych i innych pomocowych dla osób w trudnej sytuacji życiowej.
11.
Stworzenie mapy pomocy medycznej, socjalnej, prawnej, zawodowej oraz stworzenie systemu szybkiego reagowania kryzysowego dla osób z zagrożeniem życia i zdrowia.
12.
Zapobieganie patologiom społecznym, uzależnieniom, promowanie resocjalizacji.
13.
Działalność charytatywna.
14.
Zapobieganie samobójstwom.
Najważniejsze sposoby realizacji celów Fundacji:
1.
Pomoc medyczna, psychologiczna, społeczna, socjalna, prawna, materialna osobom niepełnosprawnym, w kryzysie emocjonalnym, zdrowotnym, społecznym i materialnym.
2.
Pomoc ofiarom wypadków, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą.
3.
Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
4.
Terapia uzależnień, poradnictwo, rehabilitacja, profilaktyka.
5.
Prowadzenie punktów mediacji rodzinnych, społecznych i prawnych.
6.
Koordynacja działań pomocowych, wsparcie i reprezentowanie osób niepełnosprawnych,
w kryzysie życiowym i emocjonalnym w kontaktach z urzędami, instytucjami, organizacjami
i innymi jednostkami prawnymi i fizycznymi w Polsce i na świecie.
7.
Ochrona praw dziecka, zapobiegania przemocy psychicznej i fizycznej wobec dzieci, zapewnienie prawidłowych warunków do rozwoju i edukacji.
8.
Propagowanie w mediach i środkach masowego przekazu informacji o dostępnej ofercie pomocowej w kraju i za granicą, prowadzenie stron, serwisów, portali internetowych i forów wsparcia, będących nowoczesnym sposobem komunikacji społecznej i przekazywania wiedzy.
9.
Tworzenie i wspieranie mieszkań i placówek chronionych, ośrodków stabilizacji i interwencji kryzysowej, terapeutycznych, dla niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych matek i innych pomocowych.
10.
Zapobieganie wypadkom drogowym, zawodowym, w rolnictwie i w życiu codziennym przez działania edukacyjne i promowanie dobrych praktyk.
11.
Stosowanie nowoczesnych metod pomocy przez wprowadzanie do działań pomocowych sprawdzonych standardów działania ze sfery biznesu, przemysłu, zarządzania oraz pracy
w środowisku osób potrzebujących pomocy (np.streetworking).
Cierpienie, ból...
ten psychiczny jest czasem gorszy od fizycznego.
Wystarczy zaufanie,
by powierzyć komuś swoje problemy i dać sobie pomóc.
-
Nazwa Fundacji:
POGOTOWIE KRYZYSOWE
-
KRS:
0000464455
-
NIP:
879 267 06 18
-
Regon:
341438117
-
Data rejestracji:
04.06.2013r.
-
Konto bankowe:
84 1020 5011 0000 9802 0250 3613
PKO Bank Polski S.A.
-
   
stat4u